logotipo de Virblind con texto "te describimos la web"

1.- Introducció.
VIRBLIND, S.L. informa els usuaris de la seva pàgina web www.virblind.com a través d’aquesta Política de Privadesa sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser demanats mitjançant la seva navegació o contractació de serveis que realitzin en aquest portal . L’ús d’aquest web per part de l’usuari comporta l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa.

VIRBLIND, S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació de les mateixes, i en allò no previst per aquest per la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Mitjançant els formularis de registre del present lloc web o l’enviament de correu electrònic es recullen i tracten dades personals de cada usuari que són necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats i el tractament dels quals es regeix per aquesta Política de Privadesa.

2.- Responsable del Tractament de les Dades Personals.
El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti en accedir i utilitzar el lloc web, és, en qualitat de propietari, del qual es detallen les dades identificatives a continuació:
VIRBLIND, S.L.
B01948439
E-mail: info@virblind. com

VIRBLIND, S.L. es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica previstes a la normativa esmentada prèviament, amb l’objectiu d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

3.- Durada de l’Emmagatzematge de les Dades.
VIRBLIND, S.L., com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre es mantingui la relació professional sorgida i la persona interessada no sol·licite la supressió, i si és el cas, per un termini no superior a 5 anys, comptadors des de la finalització de la relació comercial establerta entre l’usuari i VIRBLIND, S.L. Això no obstant, el responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejades, les dades per atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

4.- Finalitats del Tractament de Dades.
Les operacions, gestions i procediments tècnics, ja siguin realitzats de forma automatitzada com no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

A VIRBLIND, S.L. tractem les dades personals que l’usuari ens facilita a través de www.virblind.com per tal d’incloure’ls a l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte d’aquesta empresa, a més de les següents finalitats:

1) Gestionar i desenvolupar el registre a la WEB/APP. El registre suposarà elaborar perfils de la navegació de l’usuari a la WEB/APP. Aquest perfilat consisteix en l’ús de les dades personals del client i de la informació de la vostra navegació tal com els productes vistos o afegits a la cistella, les seccions de la WEB/APP visitades, la ubicació per avaluar les vostres preferències i/o interessos personals amb l’objectiu d’oferir-vos els continguts de la WEB/APP, les ofertes, els serveis i els productes adequats al vostre perfil.

2) Gestionar i desenvolupar la compra en línia. Fem servir la informació personal del client per processar i lliurar-li la comanda, informar-vos per correu electrònic i/o SMS de la situació de la vostra comanda.

3) Gestionar i enviar informació sobre promocions exclusives, darreres novetats i informació personalitzada adaptada al perfil, interessos i necessitats de l’interessat com a client a través de correu electrònic, SMS o correu postal. L’enviament d’aquesta informació suposarà l’elaboració de perfils dels usuaris que consisteix a utilitzar les dades personals, l’històric de les vostres compres si escau, així com la informació de navegació a la WEB/APP per avaluar certs aspectes relacionats amb les vostres preferències personals. l’objectiu d’oferir-vos les comunicacions comercials adequades al vostre perfil.

4) Se us personalitzarà al client en les comunicacions el contingut, els productes o serveis en funció dels seus interessos.

5) Gestió i emissió de documents acreditatius de venda: tiquet digital, factura de venda.

Els camps dels registres s’han d’emplenar obligatòriament perquè VIRBLIND, S.L. pugui complir amb les finalitats esmentades anteriorment.

L’usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça indicada supra línies.

5.- Legitimació per al Tractament de les Dades.
El tractament de les dades personals que proporciona l’usuari es realitza en base a les bases jurídiques següents que legitimen: /p>

La contractació de serveis de VIRBLIND, S.L. i l’execució de l’encàrrec professional sol·licitat, els termes i condicions dels quals es posaran a disposició de l’usuari de forma prèvia a una eventual contractació. Per poder dur a terme aquesta relació professional sol·licitada, l’interessat està obligat a facilitar-ne les dades.

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privadesa l’usuari queda informat i, en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella que es disposa a aquest efecte.

En el cas que l’interessat no faciliti les dades esmentades o aquestes siguin errònies o inexactes, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Per tant, el responsable del tractament, VIRBLIND, S.L., quedarà exonerat de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la no execució de l’encàrrec professional o de les conseqüències que es derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

6.- Comunicació de Dades.
Amb caràcter general, VIRBLIND, S.L. no comunicarà aquestes dades personals a tercers, llevat que la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i l’empresa esmentada, prèvia autorització expressa per part de lusuari. Això es farà només durant el temps imprescindible per possibilitar l’execució del contracte d’encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitats que se li exigeixen al responsable. Un cop finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament tornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de què disposi.

D’altra banda, només tindran dret a accedir a aquestes dades personals els tercers amb què VIRBLIND, S.L. tingui una obligació legal o contractual de facilitar-los, entre els quals s’inclouen, per exemple, el Defensor del Poble i Jutges i Tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

7.- Drets dels Interessats.
L’usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes establerts a la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot fer el mateix usuari dirigint-se a VIRBLIND, S.L. a la direcció de la seva seu social indicada anteriorment; mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça següent: info@virblind.com.

Per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en què es concreti la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.

Així mateix, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant un escrit dirigit a aquesta, C/Jorge Juan , núm. 6, 28001 – Madrid, oa través del web: https://www.agpd.es

Skip to content